คณะนักวิจัยสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนองานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน

       เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้านำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในระบบบำบัดน้ำเสีย” นำทีมโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.มณทิรา ยศพล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต รศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ และ อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา ร่วมกับ อ.ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สำนักเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ กล่าวต้อนรับคณะผู้วิจัย อีกทั้งทางทีมงานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สำนักช่างเทศบาลเมืองมหสาสารคาม ได้ร่วมบรรยายระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองมหาสารคาม นำโดย นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์

       ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ในด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง การพัฒนานโยบายจากผลงานวิจัย และการศึกษาต่อยอดในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเพื่อยกระดับด้านสุขศาสตร์และสาธารณสุขแก่ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราต่อไป

        นอกเหนือไปจากนี้ ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกยอมรับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผ่านวารสาร Trends in Sciences ฐานข้อมูล Scopus เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถาม