ผลงานวิจัยได้ถูกเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ในวารสาร Veterinary World

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ที่ผลงานวิจัยได้ถูกเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง “Epidemiological study of antimicrobial-resistant bacteria in healthy free-ranging bantengs (Bos javanicus) and domestic cattle”

ในวารสาร Veterinary World ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus Q1

โดย อาจารย์ น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สพ.ญ.ดร.มณทิรา ยศพล
อาจารย์ น.สพ.ดร.ธฤต ปุริโสตะโย
สพ.ญ.ธาราทิพย์ แพ้ชัยภูมิ
สพ.ญ.ปภัสสร มั่นยืน
สพ.ญ.นันท์นภัส ซื่อตรง

ติดต่อสอบถาม