คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำงานวิจัยสู่ผู้นำไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้านำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในกวางเลี้ยง” นำทีมโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.มณทิรา ยศพล พร้อมด้วย อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา และรศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.นริศ สินศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษตรอัจฉริยะ กล่าวต้อนรับคณะผู้วิจัย พร้อมด้วยทีมนักวิชาการจากฟาร์มมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังผลงานวิจัย

ในช่วงท้ายของการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ในด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง การพัฒนานโยบายจากผลงานวิจัย การพัฒนาระบบป้องกันทางชีวภาพ (biosecurity) ของกรงเลี้ยงกวางและสัตว์ปศุสัตว์อื่น และการศึกษาต่อยอดเพื่อดูแลด้านสุขภาพของสัตว์ปศุสัตว์ภายในฟาร์ม อันนำไปสู่การปศุสัตว์และการเกษตรที่ยั่งยืน ปลอดโรค ปลอดภัย ไร้เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

ติดต่อสอบถาม