หน้าแรก

249ปิดโครงการผสมเทียม-1140x600
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

249ปิดโครงการผสมเทียม-1140x600
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส.

ให้บริการรักษาสัตว์ทุกชนิด อายุรกรรมทั่วไป คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ
ศัลยกรรมทั่วไป/กระดูก เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ บริการรับตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการนอกสถานที่ (ปศุสัตว์)

249ปิดโครงการผสมเทียม-1140x600
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผสมเทียมโค"

เพื่อให้บุคคลที่ประสงค์ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์
มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานผสมเทียมโคได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรการอบรมผสมเทียมของสัตวแพทยสภา

banita66

Faculty of Veterinary Sciences

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นโดยแยกมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ซึ่งเดิมการดำเนินงาน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

vetmsu

vetmsu

14 พฤศจิกายน 2566
vetmsu

vetmsu

9 พฤศจิกายน 2566
vetmsu

vetmsu

2 พฤศจิกายน 2566
vetmsu

vetmsu

31 ตุลาคม 2566
vetmsu

vetmsu

20 ตุลาคม 2566
vetmsu

vetmsu

31 ตุลาคม 2566
vetmsu

vetmsu

14 กันยายน 2566
vetmsu

vetmsu

8 กันยายน 2566
vetmsu

vetmsu

24 พฤศจิกายน 2566
vetmsu

vetmsu

9 ตุลาคม 2566
vetmsu

vetmsu

25 กันยายน 2566
vetmsu

vetmsu

3 พฤศจิกายน 2566
vetmsu

vetmsu

16 ตุลาคม 2566
vetmsu

vetmsu

4 ตุลาคม 2566


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

VET

MSU


Faculty of Veterinary Sciences


คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขับเคลื่อนระบบบริหารงานคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตสัตวแพทย์ในอาเซียน (VETERINARY ASEAN)

บริการสารสนเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามITA (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงใน ระบบ ITAS

ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำถามที่พบบ่อย FAQ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ MSU Admission การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://admission.msu.ac.th/
2. Facebook เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu
3. อีเมลล์ [email protected]
4. เบอร์โทรศัพท์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-712832, ภายใน 6182
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : [email protected],info.msuthai[email protected] โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์(หลักสูตร 6 ปี) 35,000


คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
043-712832, ภายใน 6182
ติดต่อสอบถาม